ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำแนกตามสาขา พ.ศ. 2556 - 2560
หน่วย : พันตัน
สาขา25562557255825592560
การขนส่ง64,99263,93567,86272,26778,447
ไฟฟ้า87,67393,08091,04897,09196,814
อุตสาหกรรมการผลิต39,92042,54842,46249,16245,155
บ้านอยู่อาศัยและธุรกิจการค้า7,4956,8146,5156,5686,696
อื่นๆ12,57012,65112,5099,7218,676
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมปริมาณการปล่อยมลพิษจากพลังงานหมุนเวียน น้ำมันเตาที่ใช้ระหว่างประเทศ น้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน 2/ รวมเกษตรกรรม ก่อสร้างและเหมืองแร่
วันที่ปรับปรุง : 20/11/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 021417403
อ่าน : 3299 ครั้ง