ตารางปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค พ.ศ. 2557-2558
หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ภาค25572558
เหนือ206,505.0925,569.0
ตะวันออกเฉียงเหนือ367,015.03,248,977.0
กลาง2,505,080.02,942,739.0
ตะวันออก215,922.0686,411.0
ตะวันตก121,422.0475,742.0
ใต้225,128.01,310,929.0
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ปรับปรุง : 10/09/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 021417403
อ่าน : 3849 ครั้ง