ตารางสถานที่กำจัดของเสียอันตราย พ.ศ. 2557
หน่วย : แห่ง
สถานที่กำจัดของเสียอันตราย2557
โรงงานที่รับกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างปลอดภัย3
เผาทำลายในเตาเผาปูนซีเมนต์และเตาเผาของเสียอันตราย12
โรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย446
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ปรับปรุง : 10/09/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 021417403
อ่าน : 3830 ครั้ง