ตารางปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2552-2561
หน่วย : ตัน/ปี
2552255325542555255625572558255925602561
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดไม่ถูกต้อง14.2814.5515.6113.6214.1313.4913.5711.687.177.36
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ปรับปรุง : 10/09/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
อ่าน : 3841 ครั้ง