ตารางปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2558-2562
หน่วย : ตัน/ปี
รายการ25582559256025612562
ปริมาณขยะที่กําจัดไม่ถูกต้อง7,035,558.616,005,044.557,174,805.007,325,455.105,838,251.65
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ปรับปรุง : 15/09/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 021417403
อ่าน : 3925 ครั้ง