ข้อมูลด้านการประมงของประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 0-2142-1321
วันที่จัดทำ : วันที่ 11 ธันวาคม 2562