ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนไทย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทรศัพท์ :0-2141-7401
วันที่จัดทำ : วันที่ 28 กันยายน 2561