เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ :00-2141-7403
วันที่จัดทำ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2561