ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2142-1320
วันที่จัดทำ : วันที่ 9 มกราคม 2561