ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2142-1320
วันที่จัดทำ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560