ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 0-2141-7403
วันที่จัดทำ : วันที่ 6 กันยายน 2560