ตารางร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามหมวดธุรกิจ
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ.2555255625572558255925602561
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์24.925.330.025.934.734.335.3
การขายส่ง42.237.744.740.744.645.946.1
การขายปลีก28.027.423.227.231.531.928.5
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม15.213.117.116.816.026.021.9
กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร49.593.596.198.197.097.895.4
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์42.639.835.742.041.149.648.6
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค87.491.090.492.790.692.492.7
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน54.857.856.756.155.957.063.3
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ44.742.150.846.337.345.448.3
กิจกรรมบริการอื่นๆ12.819.113.613.314.716.713.4
การผลิต14.114.113.413.713.618.5
การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล12.516.316.818.717.416.8
การก่อสร้าง28.826.229.628.428.930.234.4
การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า18.316.919.419.116.826.921.5
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน98.599.799.799.7100.0100.0100.0
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 3900 ครั้ง