ตารางร้อยละของสถานประกอบการที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามกิจกรรม
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ.25542555255625572558255925602561
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ80.482.184.381.279.878.277.174.5
รับ-ส่ง อีเมล์77.680.877.876.473.775.674.170.8
ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ23.532.028.530.033.140.240.034.4
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ16.920.217.720.919.327.525.924.3
ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า27.618.322.620.820.523.527.327.3
จัดส่งสินค้าออนไลน์รูปแบบดิจิทัล2.23.33.23.74.63.94.43.6
ทำธุรกรรมทางธนาคารหรือบริการทางการเงินอื่นๆ9.410.29.411.210.013.115.715.4
อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning2.72.11.31.71.72.42.22.4
โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต1.93.22.43.52.65.16.06.4
สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM) - - - - 12.117.325.828.6
รับสมัครบุคคลกรภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ - - - - 3.05.38.06.4
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 3869 ครั้ง