ตารางร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามสถานที่ใช้
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ.2552255325542555255625572558255925602561
บ้าน33.4035.4042.7050.6057.3063.9067.0066.1068.4067.50
ที่ทำงาน29.0029.0030.8030.7030.0032.3034.2033.1033.4031.20
สถานศึกษา46.8045.3049.4047.3046.7039.6034.9027.6024.8023.00
ร้านอินเตอร์เน็ต21.8019.7028.8025.9023.7019.2015.509.708.007.30
บ้านญาติ/คนรู้จัก/เพื่อน2.102.6011.7014.0015.0020.2031.7020.9021.1021.60
ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน0.600.805.7013.503.905.106.004.104.306.60
ตามสถานที่ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ--3.103.6025.0053.4081.7085.4089.9089.90
ตามสถานที่ต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา--3.5013.5015.1021.2081.7085.4016.7014.10
สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล----5.106.005.403.203.604.70
อื่นๆ0.100.200.50-0.600.400.040.100.030.03
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ปี 2558-2559 มีการสำรวจรวมกันของรายการตามสถานที่ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือกับรายการตามสถานที่ต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ค่าที่แสดงในตารางจึงเป็นค่าเดียวกัน)
วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 3889 ครั้ง