ตารางร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (อายุ 6 ปี ขึ้นไป) จำแนกตามทักษะที่ใช้คอมพิวเตอร์
หน่วย :
ปี พ.ศ.25612562
คัดลอก/ตัด/วางข้อความในเอกสาร69.982.6
คัดลอก/เคลื่อนย้ายไฟล์งานหรือแฟ้มงาน69.581.2
ใช้สูตรเบื้องต้นในเอกสารประเภทสเปรดชีต53.364.4
ส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบ51.862.6
โอนย้ายไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ39.840.4
เชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่32.637.5
สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ30.132.2
ติดตั้งและตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์16.121.1
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์3.93.5
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน , ในปี 2561 ใช้ข้อมูลไตรมาส 1
วันที่ปรับปรุง : 31/05/2021
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 226 ครั้ง