ตารางร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (อายุ 6 ปี ขึ้นไป) จำแนกตามทักษะที่ใช้คอมพิวเตอร์
หน่วย :
ปี พ.ศ.2561
คัดลอก/ตัด/วางข้อความในเอกสาร69.9
คัดลอก/เคลื่อนย้ายไฟล์งานหรือแฟ้มงาน69.5
ใช้สูตรเบื้องต้นในเอกสารประเภทสเปรดชีต53.3
ส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบ51.8
โอนย้ายไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ39.8
เชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่32.6
สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ30.1
ติดตั้งและตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์16.1
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์3.9
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 147 ครั้ง