ตารางปริมาณการจัดหาพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง 2545) และต่อประชากร
หน่วย :
การจัดหาพลังงาน255325542555255625572558
ปริมาณรวมทั้งสิ้น(พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)123,546.000122,148.000126,720.000134,308.000136,832.000135,496.000
ปริมาณรวมทั้งสิ้นต่อGDPแบบปริมาณลูกโซ่(ปีอ้างอิง2545)(กรัมเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อบาท)15.01514.72314.24414.70014.85414.306
ปริมาณรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อคน(ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)1.9341.9061.9662.0732.1012.061
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ระหว่างปี 2555 - 2557 ปรับปรุงโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุง : 16/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1482 ครั้ง