ตารางคุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล
หน่วย :
จังหวัด/สถานีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นรวม(TSP) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นรวม(TSP) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นรวม(TSP) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นรวม(TSP) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ตะกั่ว(Pb) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ตะกั่ว(Pb) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ตะกั่ว(Pb) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ตะกั่ว(Pb) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))
ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปีค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ย 1 ปี
สมุทรปราการ
    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพพระประแดง23.0000/39723.0080.0000/378714.002.2000/39740.541.7300/41490.54121.00010.0021.0088.00010.0021.00102.0018.000/17046.0069.008.0011.0025.000.120.040/100.090.030.010/40.02
    โรงจักรพระนครใต้22.0000/37807.00161.0000/638620.004.5000/71320.441.7500/71310.44158.00032.0031.00132.004.0032.0031.0084.0011.000/12133.00####0.150.030/540.070.090.010/180.02
    บ้านพักรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่27.0000/76614.00123.0000/839313.004.8000/83310.471.9100/87250.47174.00033.0023.00102.00033.0023.00105.0012.000/36634.00############
กรมทรัพยากรธรณี
    ศาลากลางจังหวัด33.0000/61385.00107.001.000/501826.003.2000/59250.912.500.100/61000.9181.0000/7715.0061.002.000/7715.00115.0026.000/24053.00####0.190.040/440.110.120.010/160.04
    การเคหะชุนชนบางพลี19.0000/31281.00131.0000/380018.003.3500/51240.603.0700/53140.60211.00068.0031.00152.001.0068.0031.00131.0013.000/33140.00############
สมุทรสาคร
    แขวงการทางสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน115.001.000/83508.00100.0000/819111.003.100.200/68510.932.440.280/71170.93107.00013.0018.0089.002.0013.0018.00117.0011.000/32236.00############
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมือง
    โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัยอ.เมือง39.0000/54073.00168.0000/54279.00########120.00013.0022.00103.00013.0022.00157.0011.0013.0050.00113.004.0033.0033.00########
ปทุมธานี
    ศูมหาวิทยาลัยกรุงเทพ12.0000/20262.00131.001.000/223425.001.900.100/16440.811.640.100/16990.81NANANANANANANANANANANANA############
นนทบุรี
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำกัดมหาชนอ.บางกรวย14.0000/66222.0088.0000/826114.003.9000/08260.622.3400/82430.62147.00015.0027.00105.00015.0027.00110.0019.000/36541.00############
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช28.0000/81103.0062.0000/542718.002.800.100/80550.562.410.160/84010.56109.0002.0019.0078.001.002.0019.00126.0025.002.0056.00############
ค่ามาตรฐาน300.00300.00300.00300.00170.00170.00170.00170.0030.0030.0030.0030.009.009.009.009.00100.00100.00100.00100.0070.0070.0070.0070.00120.00120.00120.00120.0050.0050.0050.0050.000.330.330.330.331.501.501.501.50
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : 1. # ไม่มีการตรวจวัด 2. NA เครื่องมือขัดข้อง 3. ครั้ง>std.* จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด 4. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) 3. ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) 4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอ 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.
วันที่ปรับปรุง : 29/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1558 ครั้ง