ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2141-7398
วันที่จัดทำ :วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดทำการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหรรม การสำรวจนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรม 44 ประเภท ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิต 25 ประเภท อุตสาหกรรมการบริการ 16 ประเภท อุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีก 3 ประเภท
  • ที่มา : สวทน. , www.sti.or.th