ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2141-7398
วันที่จัดทำ :วันที่ 9 ตุลาคม 2562
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดทำการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหรรม การสำรวจนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรม 44 ประเภท ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิต 25 ประเภท อุตสาหกรรมการบริการ 16 ประเภท อุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีก 3 ประเภท
  • ที่มา : สอวช. , http://stiic.sti.or.th