สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ