เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศสมาชิกอาเซียน(MDGs)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2142-1320
วันที่จัดทำ : วันที่ 28 ธันวาคม 2560