Networked Readiness Index (NRI)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านพื้นที่ โทรศัพท์ : 0-2141-7403
วันที่จัดทำ :วันที่ 11 กันยายน 2562

            Networked Readiness Index (NRI) หรือ ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย World Economic Forum และมีการรายงานใน Global Information Technology Report เป็นประจำทุกปี


รายละเอียดของชุดตัวชี้วัด “Networked Readiness Index (NRI)”

 • ดัชนี NRI ประกอบด้วย ดัชนีย่อย (Subindex) 4 กลุ่ม ดังนี้
 • 1. สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาไอซีที (Environment Subindex) ประกอบด้วย
 • 1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการทำธุรกิจ/ตลาด เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เพียงพอ กฎระเบียบของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีต่างๆ เป็นต้น
 • 1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอซีที ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • 1.3 สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
 • 2. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย (Readiness Subindex) โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทั่วไป (Individual) ภาคธุรกิจ (Business) และภาครัฐ (Government) โดยตัวอย่างตัวชี้วัด (Indicators) ที่นำมาพิจารณา คือ
 • 2.1 การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ
 • 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2.3 การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government Readiness
 • 3. ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีของภาคประชาชนภาคธุรกิจ และภาครัฐ (Usage Subindex) โดยอาจจัดกลุ่มชี้วัดที่สำคัญได้ดังนี้ คือ
 • 3.1 การแพร่กระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจำที่และเคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมีการใช้ ไอซีทีของภาครัฐ เป็นต้น
 • 3.2 ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ไอซีทีในภาครัฐ เป็นต้น
 • 3.3 ระดับของการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น จำนวนบริการภาครัฐออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจำนวนข้อมูล ที่ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นต้น
 • 4. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Impact Subindex) คือ
 • 4.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
 • 4.2 ผลกระทบทางด้านสังคม

 • ที่มา : 1. The Global Information Technology Report, World Economic Forum (WEF), https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016
 • 2. https://www.dga.or.th/upload/download/file_f505e7d7bd877bda1f0e16036c6f3bcc.pdf
 • 3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580