ดัชนีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2141-7398
วันที่จัดทำ :วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม และความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

อ่านต่อ...

            การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 2,000 โรงงาน ตามแบบ ร.ง. 8 (แบบแจ้งข้อมูลเป็นรายเดือนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ พ.ศ. 2544) จัดแบ่งประเภทตามรหัส ISIC Rev. 4 จำนวน 21 สาขา ครอบคลุม 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมประมาณร้อยละ 95 ของ GDP ภาคการผลิตอุตสาหกรรมและนำข้อมูลที่สำรวจมาประมวลผล โดยใช้สูตรของลาสแปร์ (Laspeyres) ใช้ปีฐาน ปี 2554 ถ่วงน้ำหนัก (Fixed weight) ด้วยมูลค่าเพิ่มปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลค่าผลผลิตตามรายงานสำมะโนอุตสาหกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทำข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม ได้แก่

            1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นรายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือสาขาใดที่มีปริมาณการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัว

            2. ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) เป็นตัวชี้ทิศทางของระดับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นภาวการณ์จำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนว่าภาวการณ์จำหน่ายสินค้านั้นในแต่ละเดือนภาวะตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือในช่วงขาลง

            3. ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) เป็นตัวชี้ทิศทางระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสำรองสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการสินค้ากับปริมาณ Supply ที่อยู่ในตลาด เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะสินค้าล้นสต๊อกหรือขาดสต๊อก

            4. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า เช่น ถ้าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ในระดับสูงขณะที่การส่งสินค้าอยู่ในระดับต่ำจะสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดซบเซา หรือชะลอตัวลง ทำให้สินค้าค้างสต๊อกมาก

            5. ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour Input Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวางนโยบายด้านแรงงานให้เหมาะสมกับภาวะตลาดแรงงาน

            6. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้นแรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากขึ้นหรือลดลง เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในประเทศ และช่วยให้มีข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายด้านแรงงาน การพัฒนาแรงงานและนโยบายอัตราค่าจ้างต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของระดับการใช้กำลังการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยประเมินภาวะของอุตสาหกรรมนั้น ในแต่ละช่วงเวลาและใช้เป็นเครื่องมือช่วยพยากรณ์การถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยได้เผยแพร่ข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ในรูปแบบเอกสารรายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว และ Website ของ สศอ. (http://www.oie.go.th) เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 จนถึงปัจจุบัน

            ในปี 2561 สศอ. ได้พัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อให้การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สศอ. จึงได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจำปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจำนวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์(Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้ำหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าผลผลิต ที่อ้างอิงจากการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเพิ่มที่สะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้น โดยจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมออกบริการเผยแพร่ ได้แก่

            1. ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม)

            2. ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต)

            3. ดัชนีการส่งสินค้า

            4. ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

            5. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

            6. ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม

            7. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

            8. อัตราการใช้กำลังการผลิต

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ http://www.oie.go.th และ Web on mobile http://indexes.oie.go.th/