ดัชนีชี้วัดความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศในอาเซียน (Doing Business of ASEAN)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2141-7398
วันที่จัดทำ :วันที่ 23 ธันวาคม 2562

            ธนาคารโลกได้จัดทำดัชนีชี้วัดความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจนถึงการปิดกิจการ สำหรับประเทศไทยธนาคารโลกเริ่มเข้ามาสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของบริษัท ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และประกาศผลการจัดอันดับเดือนตุลาคมทุกปี ในปี พ.ศ. 2558 ธนาคารโลกเปลี่ยนมาใช้วิธีการจัดอันดับแบบ Distance to Frontier (DTF) คือเกณฑ์การจัดอันดับโดยใช้ค่าระยะห่างของผลการดำเนินงานจากประเทศที่เป็น Best Practice

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.doingbusiness.org