ชุดตัวชี้วัดข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2141-7398
วันที่จัดทำ :วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ที่มา : NESDB ECONOMIC REPORT (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
http://www.nesdb.go.th/article_attach/Economic%20Report%20Q4-2559TH.pdf