ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-related Development Index)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทรศัพท์ : 0-2141-7400
วันที่จัดทำ :วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560