เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย(MDGs)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0-2142-1320
วันที่จัดทำ : วันที่ 22 เมษายน 2559