ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทรศัพท์ : 0-2143-1294
วันที่จัดทำ : วันที่ 13 สิงหาคม 2562