ชุดตัวชี้วัด

ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย [วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563] Update!
ASEAN Digital Competitiveness [วันที่ 2 มกราคม 2563] Update!
World Economic Forum Of ASEAN [วันที่ 1 ตุลาคม 2563] New!
ASEAN Major food Commodities [วันที่ 9 เมษายน 2563] Update!
ดัชนีชี้วัดความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศในอาเซียน [วันที่ 23 ธันวาคม 2562] Update!
ASEAN Statistical Leaflet [วันที่ 11 ธันวาคม 2562] Update!
Networked Readiness Index (NRI) [วันที่ 11 กันยายน 2562]
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI) [วันที่ 13 สิงหาคม 2562]
ดัชนีอุตสาหกรรม [วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561]
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย [วันที่ 16 ตุลาคม 2561]
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศสมาชิกอาเซียน(MDGs) [วันที่ 28 ธันวาคม 2560]
ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-related Development Index) [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
ชุดตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
การพัฒนาประชาคมอาเซียน [วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560]
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) [วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559]