ชุดตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศสมาชิกอาเซียน(MDGs) [วันที่ 28 ธันวาคม 2560] Update!
ชุดข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย [วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560]
ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-related Development Index) [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
ชุดตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
การพัฒนาประชาคมอาเซียน [วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560]
ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย [วันที่ 2 ตุลาคม 2560]
Selected Key Indicators of ASEAN [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI) [วันที่ 17 มกราคม 2560]
Thailand Competitiveness Data Set [วันที่ 8 ธันวาคม 2559]
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) [วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559]
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย [วันที่ 25 เมษายน 2559]
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย(MDGs) [วันที่ 22 เมษายน 2559]