ชุดตัวชี้วัด

ดัชนีอุตสาหกรรม [วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561] New!
ASEAN Statistical Leaflet [วันที่ 6 กันยายน 2561]
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย [วันที่ 16 ตุลาคม 2561] Update!
ดัชนีชี้วัดความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศในอาเซียน (Doing Business of ASEAN) [วันที่ 29 มีนาคม 2561] Update!
IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKINGS [วันที่ 29 มีนาคม 2561]
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศสมาชิกอาเซียน(MDGs) [วันที่ 28 ธันวาคม 2560]
ชุดข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย [วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560] Update!
ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-related Development Index) [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
ชุดตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ [วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]
การพัฒนาประชาคมอาเซียน [วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560]
ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย [วันที่ 11 ตุลาคม 2561] Update!
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI) [วันที่ 17 มกราคม 2560]
Thailand Competitiveness Data Set [วันที่ 8 ธันวาคม 2559]
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) [วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559]