ค้นหา Dashboard


ผลการค้นหามีจำนวน = 61 รายการ
รหัส Dashboard ชื่อ Dashboard รายละเอียด Dashboard การดำเนินการ
1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแง่มุมต่างๆ  
2เกษตรกร  
3ที่ดิน  
4การเกษตรอินทรีย์  
5ปัจจัยการผลิต  
6ผลผลิต  
7รายได้  
8รายจ่าย  
9ความยากจน  
10ฝน  
11ความเสียหายทางการเกษตร  
12ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
13โครงการของรัฐ  
14การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร  
15การซื้อที่ดิน  
16การกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภค  
17สินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์  
18สินเชื่อบัตรเครดิตของสถาบันอื่นๆ  
19สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ  
20สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์  
21สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันอื่นๆ  
22ความยากจนความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ด้านความยากจน  
23ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  
24ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา  
25ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข  
26ความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการ  
27การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน  
32เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ ต่อประชากร 100 คน  
33ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ  
34ร้อยละของประชากร (อายุ15 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ  
35เครื่องโทรสาร ต่อ 100 ครัวเรือน  
36ร้อยละของครัวเรือนที่มีวิทยุ  
37ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์  
38ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต  
39ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
40ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  
41เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ต่อ 100 ครัวเรือน  
42ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในครัวเรือนต่อประชากร 100 คน  
43ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์  
44ร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์  
45ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
46ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
47ร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
48ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์  
49ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเตอร์เน็ต  
50ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้เว็บไซต์  
51ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้เว็บไซต์  
52ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต  
53ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต  
54จำนวนคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)  
55จำนวนบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์  
56จำนวนบุคลากรที่ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยต่อกิจการที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
57ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้เว็บไซต์ เป็นเจ้าของเว็บไซต์  
58ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้เว็บไซต์ ไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ (ฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์อื่น)  
59ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้เว็บไซต์ เป็นเจ้าของเว็บไซต์และฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์อื่น  
60ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์  
61ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
62ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  
63ปริมาณผลผลิตสินค้าทดแทนในตลาดโลก  
64เมล็ดพันธุ์ข้าว  
70ดัชนีอุตสาหกรรม