ตาราง ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกรายภาค
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กรุงเทพมหานคร 30.2 28.3 27.2 30.4 33.2 32.1 33.2 33.1 39.1 35.6
ปริมณฑล 18.9 16.0 17.2 18.9 17.3 18.6 18.9 19.9 33.1 22.6
ภาคภาคกลาง 21.5 19.7 20.7 18.0 19.7 22.3 23.8 20.3 25.7 22.0
ภาคเหนือ 24.5 23.8 24.0 22.0 28.2 21.6 26.4 23.4 29.5 26.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.0 18.0 19.1 20.1 22.1 25.3 27.5 22.8 30.0 25.1
ภาคใต้ 21.5 22.8 22.2 22.6 26.9 25.3 24.9 25.3 23.1 25.4
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ปี 2558 คอมพิวเตอร์ ไม่รวม tablet ปี 2560 ไม่รวม การผลิต และหมวดย่อย 58 (การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่)