ตาราง ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 9.5 11.4 13.4 18.4 23.5 34.7 52.2 59.8 64.4 67.7
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน