ตาราง ร้อยละของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กรุงเทพมหานคร 41.0 45.1 46.4 52.2 55.9 57.2 50.7 49.1 44.6 41.8
ภาคกลาง 23.5 26.7 27.1 29.4 30.4 34.2 29.0 27.1 24.6 20.6
ภาคเหนือ 19.0 21.5 24.5 26.1 27.3 31.2 27.7 28.0 23.5 19.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.1 15.6 18.1 19.1 20.1 25.9 22.6 20.7 18.4 14.2
ภาคใต้ 17.4 18.3 19.8 23.9 28.5 31.5 27.1 25.3 20.4 17.1
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน