ตาราง ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต 56.7 72.0 81.8 84.2 90.5 93.0 94.1
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน