ตาราง เครื่องโทรสาร ต่อ 100 ครัวเรือน จำแนกตามภาค
หน่วย : เครื่อง
ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2650 2561
กรุงเทพมหานคร 6.5 7.5 9.2 7.9 6.4 6.3 4.9 4.6 4.5 3.4
ภาคกลาง 1.6 1.9 3.4 2.3 1.9 2.8 1.6 1.4 1.1 0.8
ภาคเหนือ 0.9 0.9 1.7 0.8 0.9 1.1 1.0 0.6 0.5 0.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.4 0.5 1.4 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4 0.3
ภาคใต้ 1.0 1.4 1.6 1.5 1.9 1.9 0.9 1.1 0.7 0.7
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน