ตาราง เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ ต่อ 100 ครัวเรือน
หน่วย : เลขหมาย
ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ ต่อประชากร 100 ครัวเรือน 36.1 35.1 33.3 31.8 30.0 27.6 24.9 21.9 16.2
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 125.0 119.9 118.3 114.4 105.4 70.0 58.3 51.5 0.0
ภูมิภาค 21.1 18.7 19.0 17.4 17.1 16.8 15.6 13.8 0.0
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ