ตาราง บุคลากรที่จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยว
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา 2556 2557 2558 2559
ปวช. 4,476 5,236 3,263 10,340
ปวส./อนุปริญญา/เทียบเท่า 1,623 1,919 2,431 2,082
ปริญญาตรี 554 10 0 9,532
ปริญญาโท 2 0 0 134
ปริญญาเอก 0 0 0 36
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา