ตาราง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product of tourism industry/total GDP)
หน่วย : ล้านบาท | เปอร์เซ็นต์
ปี (year) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Gross Domestic Product of tourism industry) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% Gross Domestic Product of tourism industry/total GDP)
2553 639,275.16 10,808,142.00 5.91
2554 732,888.80 11,306,907.00 6.48
2555 839,804.93 12,357,344.00 6.80
2556 935,593.43 12,915,159.00 7.24
2557 971,205.09 13,230,303.00 7.34
2558 1,137,269.77 13,743,463.00 8.27
2559 1,288,362.85 14,554,569.00 8.85
2560 1,425,583.83 15,451,959.00 9.23
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา