ตาราง รายได้เมืองหลักและเมืองรอง ปี 2561 จำแนกเป็นรายเดือน
หน่วย : ล้านบาท | ล้านบาท
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เมืองหลัก 229,668.50 217,438.26 203,511.53 204,147.69 185,585.83 177,578.58 178,136.87 178,426.58 171,982.14 203,450.71 214,654.89 264,150.94
เมืองรอง 25,454.98 22,626.75 22,855.20 23,094.49 21,811.66 19,858.08 18,208.00 18,163.77 17,809.79 23,807.59 24,770.89 27,276.27
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา