ตาราง อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ
หน่วย : Score | Rank
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก และทางน้ำ Score Rank
2011 4.1 56.0
2013 3.8 62.0
2015 3.4 71.0
2017 3.1 72.0
2019 3.3 72.0
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019