ตาราง อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
หน่วย : Score | Rank
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว Score Rank
2011 4.4 94.0
2013 4.4 87.0
2015 3.8 132.0
2017 4.0 118.0
2019 4.8 111.0
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019