ตาราง อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วย : Score | Rank
อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Score Rank
2011 4.4 94.0
2013 4.3 99.0
2015 3.5 116.0
2017 3.6 122.0
2019 3.6 130.0
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019