ตาราง อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
หน่วย : Score | Rank
Year Score Rank
2011 4 41
2013 4 43
2015 4 35
2017 4 34
2019 5 31
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019