ตาราง ผลลัพธ์
หน่วย : 0 คือ กิจการถูกนำสินทรัพย์ไปแยกขาย และ 1 คือ กิจการถูกขายในฐานะธุรกิจที่ดำเนินการต่อได้
ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563
บรูไน ดารุสซาลาม 0 0 0 0 0
กัมพูชา 0 0 0 0 0
อินโดนีเซีย 1 1 1 1 1
ลาว 0 0 0 0 0
มาเลเซีย 1 1 1 1 1
พม่า 0 0 0 0 0
ฟิลิปปินส์ 0 0 0 0 0
สิงคโปร์ 1 1 1 1 1
ไทย 1 1 1 1 1
เวียดนาม 0 0 0 0 0
ที่มา : World Bank
หมายเหตุ : ถ้ากิจการถูกขายในฐานะธุรกิจที่ดำเนินการต่อได้มูลค่าจะอยู่ที่ 100% ของมูลค่าตลาด แต่ถ้าถูกนำสินทรัพย์ไปแยกขายมูลค่าจะอยู่ที่ 70% แนวโน้มการแก้ไขปัญหาล้มละลายจึงเป็นการฟื้นฟูกิจการ หรือการขายทอดกิจการที่ยังมีการดำเนินการต่อ