ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตรและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2550-2560
หน่วย : ล้านบาท | ร้อยละ
ปี GDP ภาคการเกษตร (ล้านบาท) ณ ราคาประจำปี สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจำปี
2550 910,125 11
2551 1,049,743 12
2552 1,036,586 11
2553 1,251,807 12
2554 1,406,280 13
2555 1,421,962 12
2556 1,462,625 11
2557 1,335,153 10
2558 1,236,237 9
2559 1,236,038 9
2560 1,337,312 9
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ