ตาราง ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปี จำแนกรายภาค พ.ศ. 2551-2561
หน่วย : กิโลกรัม
ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
รวมทั้งประเทศ 433 427 425 426 391 463 466 451 441 446 454 454
ภาคเหนือ 552 548 543 539 518 596 602 576 559 571 579 581
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 338 331 329 349 330 363 364 358 358 363 364 354
ภาคกลาง 592 589 595 585 547 619 628 622 619 618 625 628
ภาคใต้ 425 421 419 388 394 457 465 442 450 452 475 462
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร