ตาราง จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตาม ถิ่นที่อยู่
หน่วย : คน
พ.ศ. 2556 2557
เอเชียตะวันออก 16,097,468 14,767,849
มาเลเซีย 3,031,072 2,603,671
    สิงคโปร์ 1,067,286 960,464
    ฟิลิปปินส์ 315,040 296,339
    อินโดนีเซีย 595,015 495,662
    อินโดนีเซีย 740,688 573,184
    ลาว 984,886 1,063,736
   กัมพูชา 487,001 555,852
    พม่า 173,272 207,749
    บรูไน 16,181 13,927
    ญี่ปุ่น 1,515,718 1,254,858
    เกาหลี 1,292,335 1,109,429
    จีน 4,609,717 4,631,981
    ไต้หวัน 503,894 388,425
    ฮ่องกง 694,084 559,284
    ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียตะวันออก 71,279 53,288
เอเชียใต้ 1,326,518 1,213,785
    อินเดีย 1,028,414 906,428
ปากีสถาน 76,935 73,886
อื่นๆ 221,169 233,471
ยุโรป 6,155,582 6,028,171
    สหราชอาณาจักร 847,678 871,226
เยอรมนี 723,711 698,129
ฝรั่งเศส 580,062 607,087
สวีเดน 338,304 320,617
เนเธอร์แลนด์ 209,659 204,237
สวิตเซอร์แลนด์ 210,056 210,818
อิตาลี 197,232 211,833
เดนมาร์ก 159,629 158,275
รัสเซีย 1,745,779 1,596,542
อื่น ๆ 1,143,472 1,149,407
อเมริกา 1,103,963 1,048,911
    สหรัฐอเมริกา 788,819 734,514
แคนาดา 209,059 195,429
อื่น ๆ 106,085 118,968
โอเชียเนีย 1,019,374 943,930
ออสเตรเลีย 906,004 837,497
อื่น ๆ 113,370 106,433
ตะวันออกกลาง 681,173 644,265
อิสราเอล 133,438 137,552
คูเวต 75,388 61,303
อื่น ๆ 472,347 445,410
แอฟริกา 162,647 162,772
แอฟริกา 162,647 162,772
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว