ตาราง จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
หน่วย : ครั้ง
ปี พ.ศ. 2560 2561 2562p
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ 23,122 29,626 30,952
ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)