ตาราง E-government Development Index
หน่วย : อันดับ
ปี พ.ศ. 2553 2555 2557 2559 2561
E-government Development Index 76 92 102 77 73
ที่มา : United Nations