ตาราง The Global Open Data Index
หน่วย : อันดับ
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559
The Global Open Data Index 61 59 42 51
ที่มา : Open Knowledge Foundation