ตาราง จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้คอมพิวเตอร์
หน่วย : คน
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561
จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้คอมพิวเตอร์ 405,296 344,400 349,608 354,804 253,143
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ