ตาราง อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย
หน่วย : อันดับ
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560
อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย 45 44 42 39 41
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD)